لیست قیمت سیم و کابل کسری

لیست قیمت سیم و کابل کسری متناسب با تغییرات بازار دچار نوسان می‌شود. در ادامه جدولی از انواع کابل کسری قرار دارد و می‌توانید نوع محصول مورد نیاز خود را مشخص کرده و برای اطلاع از آخرین قیمت، با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید. نور کابل همواره در تلاش است تا محصولات این کارخانه را با بهترین قیمت موجود در بازار عرضه کند.

 

شماره تماس جهت استعلام آخرین قیمت کابل کسری:

0912-2804263  // 021-33902428 // 021-36058358

 

لیست قیمت کابل خشک کسری

لیست قیمت کابل خشک کسری

سایز قیمت سایز قیمت
کابل خشک کسری 10*1 تماس بگیرید کابل خشک کسری 16*1 تماس بگیرید
کابل خشک کسری 25*1 تماس بگیرید کابل خشک کسری 35*1 تماس بگیرید
کابل خشک کسری 50*1 تماس بگیرید کابل خشک کسری 70*1 تماس بگیرید
کابل خشک کسری 95*1 تماس بگیرید کابل خشک کسری 1.5*2 تماس بگیرید
کابل خشک کسری 2.5*2 تماس بگیرید کابل خشک کسری 4*2 تماس بگیرید
کابل خشک کسری 6*2 تماس بگیرید کابل خشک کسری 10*2 تماس بگیرید
کابل خشک کسری 16*2 تماس بگیرید کابل خشک کسری 25*2 تماس بگیرید
کابل خشک کسری 1.5*3 تماس بگیرید کابل خشک کسری 2.5*3 تماس بگیرید
کابل خشک کسری 4*3 تماس بگیرید کابل خشک کسری 6*3 تماس بگیرید
کابل خشک کسری 10*3 تماس بگیرید کابل خشک کسری 16*3 تماس بگیرید
کابل خشک کسری 25*3 تماس بگیرید کابل خشک کسری 35*3 تماس بگیرید
کابل خشک کسری 25+16*3 تماس بگیرید کابل خشک کسری 35+16*3 تماس بگیرید
کابل خشک کسری 50+25*3 تماس بگیرید کابل خشک کسری 70+35*3 تماس بگیرید
کابل خشک کسری 95+50*3 تماس بگیرید

لیست قیمت کابل خشک زمینی کسری

سایز قیمت سایز قیمت
1*4 تماس بگیرید 1.5*4 تماس بگیرید
2.5*4 تماس بگیرید 4*4 تماس بگیرید
6*4 تماس بگیرید 10*4 تماس بگیرید
16*4 تماس بگیرید 25*4 تماس بگیرید
35*4 تماس بگیرید 1.5*5 تماس بگیرید
2.5*5 تماس بگیرید 4*5 تماس بگیرید
6*5 تماس بگیرید 10*5 تماس بگیرید
16*5 تماس بگیرید 25*5 تماس بگیرید
35*5 تماس بگیرید 1.5*7 تماس بگیرید
2.5*7 تماس بگیرید 1.5*10 تماس بگیرید
2.5*10 تماس بگیرید 1.5*12 تماس بگیرید
2.5*12 تماس بگیرید 1*16 تماس بگیرید
1.5*16 تماس بگیرید 1.5*19 تماس بگیرید

لیست قیمت کابل تخت کسری

سایز قیمت سایز قیمت
25*3 تماس بگیرید 35*3 تماس بگیرید
1.5*4 تماس بگیرید 2.5*4 تماس بگیرید
4*4 تماس بگیرید 6*4 تماس بگیرید
10*4 تماس بگیرید 16*4 تماس بگیرید
25*4 تماس بگیرید 35*4 تماس بگیرید
1.5*8 تماس بگیرید 2.5*8 تماس بگیرید
1.5*12 تماس بگیرید 2.5*12 تماس بگیرید
1.5*16 تماس بگیرید 2.5*16 تماس بگیرید
0.75*20 تماس بگیرید 1.5*20 تماس بگیرید
0.75*24 تماس بگیرید 1.5*24 تماس بگیرید

لیست قیمت سیم کسری

سایز قیمت سایز قیمت
نایلونی 1*2 تماس بگیرید نایلونی 1.5*2 تماس بگیرید
نایلونی 0.5*2 تماس بگیرید نایلونی 0.75*2 تماس بگیرید
سیم 70*1 تماس بگیرید سیم 95*1 تماس بگیرید
سیم 6 تماس بگیرید سیم 10 تماس بگیرید
سیم 35*1 تماس بگیرید سیم 50*1 تماس بگیرید
سیم 2.5 تماس بگیرید سیم 4 تماس بگیرید
سیم 16*1 تماس بگیرید سیم 25*1 تماس بگیرید
سیم 120*1 تماس بگیرید سیم 150*1 تماس بگیرید
سیم 1 تماس بگیرید سیم 1.5 تماس بگیرید
سیم 0.5 تماس بگیرید سیم 0.75 تماس بگیرید

لیست قیمت کابل شیلددار کسری

سایز قیمت سایز قیمت
0.5*2 تماس بگیرید 0.75*2 تماس بگیرید
1*2 تماس بگیرید 1.5*2 تماس بگیرید
2.5*2 تماس بگیرید 4*2 تماس بگیرید
6*2 تماس بگیرید 10*2 تماس بگیرید
0.5*3 تماس بگیرید 0.75*3 تماس بگیرید
1*3 تماس بگیرید 1.5*3 تماس بگیرید
2.5*3 تماس بگیرید 4*3 تماس بگیرید
10*3 تماس بگیرید 16*3 تماس بگیرید
25*3 تماس بگیرید 0.5*4 تماس بگیرید
0.75*4 تماس بگیرید 1*4 تماس بگیرید
1.5*4 تماس بگیرید 2.5*4 تماس بگیرید
4*4 تماس بگیرید 6*4 تماس بگیرید
10*4 تماس بگیرید 16*4 تماس بگیرید
25*4 تماس بگیرید 0.5*5 تماس بگیرید
0.75*5 تماس بگیرید 1*5 تماس بگیرید
1.5*5 تماس بگیرید 2.5*5 تماس بگیرید
4*5 تماس بگیرید 6*5 تماس بگیرید
10*5 تماس بگیرید 0.5*6 تماس بگیرید
0.75*6 تماس بگیرید 1*6 تماس بگیرید
1.5*6 تماس بگیرید 0.5*7 تماس بگیرید
1*40 تماس بگیرید 0.5*40 تماس بگیرید
0.75*7 تماس بگیرید 2.5*7 تماس بگیرید
1.5*7 تماس بگیرید 0.75*8 تماس بگیرید
0/5*8 تماس بگیرید 1.5*8 تماس بگیرید
1*8 تماس بگیرید 0.5*10 تماس بگیرید
2.5*8 تماس بگیرید 1*10 تماس بگیرید
0.75*10 تماس بگیرید 2.5*10 تماس بگیرید
1.5*10 تماس بگیرید 0.75*12 تماس بگیرید
0.5*12 تماس بگیرید 1.5*12 تماس بگیرید
1*12 تماس بگیرید 0/75*14 تماس بگیرید
2.5*12 تماس بگیرید 1.5*14 تماس بگیرید
1*14 تماس بگیرید 0.75*16 تماس بگیرید
0.5*16 تماس بگیرید 1.5*16 تماس بگیرید
1*16 تماس بگیرید 0.5*20 تماس بگیرید
2.5*16 تماس بگیرید 1*20 تماس بگیرید
0/75*20 تماس بگیرید 2.5*20 تماس بگیرید
1.5*20 تماس بگیرید 0.75*24 تماس بگیرید
0.5*24 تماس بگیرید 1.5*24 تماس بگیرید
1*24 تماس بگیرید 0.5*30 تماس بگیرید
2.5*24 تماس بگیرید 1*30 تماس بگیرید
0.75*30 تماس بگیرید 1*7 تماس بگیرید
0.75*40 تماس بگیرید 1.5*30 تماس بگیرید

لیست قیمت کابل افشان کسری

سایز قیمت سایز قیمت
0.5*16 تماس بگیرید 0.75*16 تماس بگیرید
1*16 تماس بگیرید 1.5*16 تماس بگیرید
2.5*16 تماس بگیرید 0.5*20 تماس بگیرید
0.75*20 تماس بگیرید 1*20 تماس بگیرید
1.5*20 تماس بگیرید 2.5*20 تماس بگیرید
0.5*24 تماس بگیرید 0.75*24 تماس بگیرید
1*24 تماس بگیرید 1.5*24 تماس بگیرید
2.5*24 تماس بگیرید 0.5*30 تماس بگیرید
0.75*30 تماس بگیرید 1*30 تماس بگیرید
1.5*30 تماس بگیرید 0.5*40 تماس بگیرید
0.75*40 تماس بگیرید 1*40 تماس بگیرید
1.5*40 تماس بگیرید 0.5*50 تماس بگیرید
1*50 تماس بگیرید 1.5*52 تماس بگیرید
0.5*60 تماس بگیرید 1*60 تماس بگیرید
35*4 تماس بگیرید 16*4 تماس بگیرید
0.75*5 تماس بگیرید 1*5 تماس بگیرید
1.5*5 تماس بگیرید 2.5*5 تماس بگیرید
4*5 تماس بگیرید 6*5 تماس بگیرید
10*5 تماس بگیرید 16*5 تماس بگیرید
25*5 تماس بگیرید 35*5 تماس بگیرید
0.75*6 تماس بگیرید 1*6 تماس بگیرید
1.5*6 تماس بگیرید 0.5*7 تماس بگیرید
0.75*7 تماس بگیرید 1*7 تماس بگیرید
1.5*7 تماس بگیرید 2.5*7 تماس بگیرید
4*7 تماس بگیرید 6*7 تماس بگیرید
10*7 تماس بگیرید 0.5*8 تماس بگیرید
0.75*8 تماس بگیرید 1*8 تماس بگیرید
1.5*8 تماس بگیرید 2.5*8 تماس بگیرید
0.5*10 تماس بگیرید 0.75*10 تماس بگیرید
1*10 تماس بگیرید 1.5*10 تماس بگیرید
2.5*10 تماس بگیرید 0.5*12 تماس بگیرید
0.75*12 تماس بگیرید 1*12 تماس بگیرید
1.5*12 تماس بگیرید 2.5*12 تماس بگیرید
0.75*14 تماس بگیرید 1*14 تماس بگیرید
1.5*14 تماس بگیرید 2.5*14 تماس بگیرید
70*3 تماس بگیرید 0.75*4 تماس بگیرید
95*3 تماس بگیرید 1.5*4 تماس بگیرید
0.5*4 تماس بگیرید 4*4 تماس بگیرید
1*4 تماس بگیرید 10*4 تماس بگیرید
2.5*4 تماس بگیرید 25*4 تماس بگیرید
6*4 تماس بگیرید 0.5*5 تماس بگیرید
70+35*3 تماس بگیرید 95+50*3 تماس بگیرید

معرفی محصولات کارخانه تولید کابل کسری

محصولات تولید شده در کارخانه کابل کسری که در نمایندگی کابل کسری لاله زار تهران عرضه می شود شامل کابل تخت، کابل شیلددار، کابل خشک (کابل مفتولی)، کابل خشک زمینی و کابل افشان می‌شود که در ادامه جدولی از انواع سیم وکابل کسری قرار دارد و می‌توانید نوع محصول مورد نیاز خود را مشخص نمایید.

کابل کسری

کابل کسری

کابل خشک زمینی کسری

کابل های خشک دارای یک یا چند مفتول سیمی می‌باشد که به صورت یکدست به یکدیگر تنیده شده و تشکیل یک رشته را می‌دهند. این کابل‌ها انعطاف‌پذیری کمی داشته و از آن‌ها اغلب در داخل ساختمان‌ها استفاده می‌شود. در مصارف صنعتی مثل سیستم توزیع برق و سیم کشی داخل تابلوها نیز می‌توان از این کابل استفاه کرد.
از آنجا که کابل‌های خشک انعطاف پذیری کمی دارند، به آن‌ها کابل خشک زمینی نیز گفته می‌شود و از آن‌ها در فضای داخل ساختمان یا دفن (غیرمستقیم) در زمین استفاده می‌شود. این کابل‌ها به صورت تک سیم یا تک رشته و یا تک مفتولی و چند مفتولی و افشان تولید می‌شوند. در حال حاضر انواع کابل خشک زمینی در خط تولید کارخانه سیم وکابل کسری تولید می‌شود که اطلاعات آن در جدول زیر بیان شده است. استعلام قیمت سیم و کابل کسری از کارشناس ما 09122804263

کابل افشان کسری

کابل افشان از کنار هم قرار گرفتن رشته‌های هادی در کنار یک دیگر ساخته می‌شود و عموما جنس این هادی از فلز مس می‌باشد. به کابل‌های افشان کابل انعطاف پذیر نیز گفته می‌شود و در دو نوع سبک و قدرت تولید می‌شود. سیم وکابل کسری، تولید کننده انواع کابل افشان کسری می‌باشد که اطلاعات این دسته از کابل ها نیز در جدول زیر بیان شده است.استعلام قیمت سیم و کابل کسری از کارشناس ما 09122804263

کابل تخت کسری

کابل تخت به خاطر داشتن ساختاری صاف نسبت به کابل‌های گرد، دارای تداخلات الکترومغناطیسی کمتری‌ می‌باشد. بالا بودن استحکام مکانیکی، انعطاف‌پذیری و قابلیت تحمل گرمای بیشتر، از مزایای کابل تخت نسبت به کابل گرد می‌باشد. کابل تخت کسری از محصولات با کیفیت سیم وکابل کسری می‌باشد.استعلام قیمت سیم و کابل کسری از کارشناس ما 09122804263

کابل فرمان -کابل شیلد دار کسری

برخی کابل‌ها به منظور محافظت در برابر فشارهای مکانیکی و نویزپذیری توسط یک لایه محافظتی که به آن شیلد گفته می‌شود، پوشانده می‌شوند. زمانی که دقت ارسال اطلاعات اهمیت بالایی دارد، استفاده از این نوع کابل توصیه می‌شود. کابل شیلددار کسری از با کیفیت‌ترین انواع کابل های شیلددار موجود در بازار و باکیفیت‌ترین محصولات کارخانه سیم وکابل کسری می‌باشد که طیف وسیعی از انواع آن را پوشش می‌دهد.

سیم افشان کسری

در کارخانه تولیدسیم وکابل تولید سیم و کابل کسری به منظور بالا بردن کیفیت کابل ، از افراد با تجربه و کارکنان آموزش دیده استفاده می شود.
آزمایشگاه کنترل کیفیت، مستقر در کارخانه کسری با کلیه تـــجهیزات مدرن و به روز آزمون، بصورت یک واحــد مستــقل فعالیت دارد و کلیه آزمونهای مورد نیاز شامل کنترل مواد اولیّه، محصولات حین فرآینــد و محصول نهایـــی را مطابق استاندارد های محصول و براساس دستورالعملها و روش های اجرایی تدوین شده، کنترل و انجام می دهد تا اینکه کیفیت سیم وکابل ار سطح بالایی برخوردار باشد.
در کارخانه تولید سیم وکابل “کسری” واحد تحقیق وتوسعه برای تولید محصولات خاص مورد درخواست مشتریان و الزامات استاندارد محصول پس از دریافت اینگونه سفارشات شرایط تولید محصول، مراحل تولید، مواد اولیه و امکانات تولید را مورد ارزیابی قرار میدهد.

 

استعلام قیمت و سفارش